Juridische aspecten van VvE-Beheer: wat u moet weten

Het beheren van een Vereniging van Eigenaren (VvE) brengt diverse verantwoordelijkheden met zich mee, waaronder het naleven van juridische verplichtingen. Een goed begrip van de juridische aspecten van VvE-beheer is cruciaal om problemen te voorkomen en de belangen van alle eigenaren te beschermen. In deze blog bespreken we de belangrijkste juridische aspecten die VvE-besturen moeten kennen.

 1. De splitsingsakte en het splitsingsreglement

De splitsingsakte is een notarieel document dat de splitsing van een gebouw in afzonderlijke appartementsrechten regelt. Het splitsingsreglement, dat onderdeel is van de splitsingsakte, bevat de regels voor het gebruik, beheer en onderhoud van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimtes. Belangrijke punten uit deze documenten zijn:

 • Aandeel in de gemeenschappelijke kosten: Het aandeel van elke eigenaar in de gemeenschappelijke kosten is vastgelegd in de splitsingsakte.
 • Gebruik van gemeenschappelijke ruimtes: Het reglement bepaalt hoe gemeenschappelijke ruimtes gebruikt mogen worden en welke rechten en plichten de eigenaren hebben.
 • Onderhoudsverplichtingen: De verdeling van onderhoudsverplichtingen tussen de VvE en de individuele eigenaren staat beschreven in het reglement.
 1. De vereniging van eigenaren (VvE)

Elke VvE is een rechtspersoon en moet voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen. De belangrijkste daarvan zijn:

 • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK): Elke VvE moet ingeschreven staan bij de KvK. Dit zorgt voor juridische erkenning en maakt het mogelijk om contracten af te sluiten en bankrekeningen te openen.
 • Jaarlijkse vergadering: De VvE moet minimaal één keer per jaar een vergadering houden waarin belangrijke beslissingen worden genomen over het beheer en onderhoud van het gebouw.
 1. Het bestuur van de VvE

Het bestuur van de VvE is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer en het uitvoeren van de besluiten die door de vergadering van eigenaars zijn genomen. Juridische aspecten die hierbij van belang zijn:

 • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden: Het bestuur heeft de bevoegdheid om beslissingen te nemen over dagelijkse zaken, maar grote beslissingen moeten door de vergadering van eigenaars worden goedgekeurd.
 • Aansprakelijkheid: Bestuursleden kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit nalatig of onrechtmatig handelen. Een goede verzekering voor bestuursleden is daarom essentieel.
 1. De vergadering van eigenaars

De vergadering van eigenaars is het hoogste orgaan binnen de VvE en neemt belangrijke besluiten over het beheer en onderhoud van het gebouw. Belangrijke juridische aspecten zijn:

 • Besluitvorming: Besluiten worden genomen op basis van stemmen, waarbij vaak een meerderheid of gekwalificeerde meerderheid nodig is. De regels hiervoor staan in het splitsingsreglement.
 • Notulen: Van elke vergadering moeten notulen worden gemaakt en bewaard. Deze notulen dienen als officieel verslag van de genomen besluiten en kunnen als juridisch bewijs dienen.
 1. Financiën en reserves

Een goed financieel beheer is cruciaal voor het functioneren van de VvE. Juridische verplichtingen op dit gebied omvatten:

 • Jaarrekening en begroting: De VvE moet jaarlijks een jaarrekening opstellen en een begroting voor het komende jaar vaststellen. Deze documenten moeten worden goedgekeurd door de vergadering van eigenaars.
 • Reservefonds: Volgens de Wet verbetering functioneren VvE’s is elke VvE verplicht om een reservefonds aan te leggen voor groot onderhoud. Dit fonds moet voldoende middelen bevatten om noodzakelijk onderhoud te kunnen financieren.
 1. Handhaving van regels en geschillenbeslechting

Het handhaven van de regels uit het splitsingsreglement en het oplossen van geschillen tussen eigenaren zijn belangrijke taken van de VvE. Juridische aspecten zijn:

 • Handhaving: Het bestuur heeft de taak om toe te zien op de naleving van de regels. Bij overtredingen kan de VvE juridische stappen ondernemen, zoals het opleggen van boetes of het inschakelen van een advocaat.
 • Geschillenbeslechting: Geschillen tussen eigenaren of tussen eigenaren en het bestuur kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank of een geschillencommissie, afhankelijk van wat er in het splitsingsreglement is vastgelegd.

Conclusie

Het beheren van een VvE vereist een goed begrip van de juridische verplichtingen en verantwoordelijkheden. Door op de hoogte te zijn van de splitsingsakte, het splitsingsreglement, de verantwoordelijkheden van het bestuur en de vergadering van eigenaars, en de financiële verplichtingen, kunnen VvE’s effectief functioneren en juridische problemen voorkomen. Regelmatige communicatie en transparantie zijn cruciaal om een gezonde en goed functionerende VvE te waarborgen.