Duurzaamheidscasus VvE ‘ t Kofschip

In deze blog leest u hoe het verduurzamingstraject eruitzag voor de VvE ’t Kofschip I uit Veenendaal: welke werkzaamheden wij hebben verricht en tot welke resultaten dit heeft geleid.

Het totale proces van verduurzamen duurde in dit geval ruim 1,5 jaar. Het is raadzaam om voldoende tijd voor dit proces in te calculeren. Ik beschrijf in chronologische volgorde hoe dit proces verlopen is, welke onvoorziene issues we zijn tegengekomen en hoe we deze hebben opgelost.

 

December 2017: Intake VvE met VvE Energie & Voorstel voor aanpak

Het eerste contact met het bestuur van de VvE liep via haar beheerder: Intrema. Begin 2016 werd een vrijblijvende energiescan aangevraagd ten aanzien van de kostenzijde van de energienota. Er kon een netto besparing op jaarbasis worden gerealiseerd van 6.116,- euro (incl. BTW) oftewel 43,7% op de tarieven. De VvE werd per 01-04-2016 deelnemer van het energiecollectief van VvE Energie. In december 2016 maakte het bestuur van de VvE kenbaar dat men interesse had in verduurzaming en de bijbehorende energiebesparende maatregelen. Eerst zijn zij met ons in gesprek gegaan.

 

Het bestuur bracht 2 wensen naar voren:

 1. Energie besparen;
 2. Zorgen dat het pand zal voldoen aan de toekomstige eisen op het gebied van duurzaamheid.

Tijdens de kennismaking hebben wij ons stappenplan voor de aanpak van het verduurzamen gepresenteerd. Het bestuur was enthousiast over het plan en de expliciete mogelijkheid om na iedere stap een go of no go af te geven. Men gaf akkoord op de 1e stap: de nulmeting in de vorm van een Energie Prestatie Advies (EPA U Advies).

 

 

Februari 2017: Nulmeting

In opdracht van het bestuur hebben wij samen met gecertificeerd EPA-adviseur Enerpro onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van verduurzaming van het pand. Op basis daarvan hebben wij een rapport opgesteld. Hiervoor was een schouwing nodig van de bouwkundige en installatie-technische situatie van de VvE.

De schouwing vond plaats in februari 2017. Hieruit volgde de aanbeveling om een pakket aan maatregelen collectief uit te voeren voor de VvE: isolatie van het dak, de gevel en de kruipruimte, vervanging van de ventilatie en stookinstallatie door duurzame alternatieven zoals een warmtepomp en het plaatsen van zonnepanelen.

 

April 2017: Ondersteuning communicatie en nazorg – I: 1e presentatie ALV

Voordat het bestuur verder kon met onze aanbevelingen, werden de leden van de VvE erbij betrokken want zij dienden mee te beslissen. De leden ontvingen de rapportage voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) in april 2017, waar verduurzaming op de agenda stond.

Op basis van het onderzoek werden er 3 pakketten voorgesteld en toegelicht. Daardoor was duidelijk wat de verschillende combinaties van maatregelen financieel zouden betekenen in de toekomst. Het bestuur ontving een mandaat van de ALV om door te kunnen gaan met de plannen. Het offertetraject kon in gang worden gezet.

 

Mei 2017: Opstellen werk omschrijvingen

Voor elke maatregel was een opstelling van de werkomschrijving en een plan van aanpak opgesteld. Hierbij werd veel aandacht besteedt aan het Pakket van Eisen voor de toeleveranciers. Duidelijke kaders werden geschetst ten aanzien van garanties, prijsstelling en levertijden.

 

Juni 2017: Ondersteunen offerte traject

Per maatregel werden 3 bedrijven geselecteerd en aangeschreven om een offerte af te geven.

Tijdens het offertetraject bleek dat de markt intussen erg was veranderd. En niet in het voordeel van de VvE! Prijzen vielen soms 2 keer zo hoog uit als vooraf was ingeschat. Of bedrijven reageerden helemaal niet op offerte-aanvragen. Sommige bedrijven wilden wel een offerte maken maar niet voor alle onderdelen die we opvroegen.

Nog een tegenvaller: sommige partijen trokken zich terug. Ondanks alles lukte het uiteindelijk wel om voor elk onderdeel een geschikte leverancier te vinden die kon voldoen aan alle eisen.

 

Juni 2017: Subsidie en financiering – I: subsidie aanvragen

Gelijktijdig met het offerteproces hebben wij ook alvast subsidies aangevraagd en financieringsmogelijkheden ingediend bij het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten).

Wij hadden inmiddels de mogelijkheden getoetst voor welke subsidieregelingen VvE ’t Kofschip I in aanmerking kwam op landelijk (RVO), provinciaal- en gemeentelijk niveau. De VvE bleek alleen in aanmerking te komen voor subsidieregelingen op landelijk (RVO) niveau.

Wij hadden voor VvE ’t Kofschip I subsidie aangevraagd voor de volgende onderdelen:

 • EPA U Advies en procesbegeleiding
 • De maatregelen:
  • Nieuw dak plus isolatie;
  • Isolatie kruipruimte;
  • CO2 gestuurde ventilatie;
  • Warmtepompen

   

November 2017: Ondersteuning communicatie en nazorg – II: 2e presentatie ALV

In de ALV van november 2017 werden de financiële aspecten waaronder de offertes en subsidiemogelijkheden gepresenteerd. Nadat de ALV haar keuzes voor maatregelen had gemaakt, konden we aan de slag met de aanbesteding. In opdracht van het bestuur zijn we gestart met het traject overeenkomstig de STABU 2012 methodiek, de standaard voor aanbesteding in de bouw.

 

Extra zekerheden in de voorwaarden

Aanvullend hierop werken wij met een set aan aanvullende voorwaarden, waarbij veiligheid, garanties, (her)verzekeringen en certificering van leveranciers expliciet worden benoemd. Bovendien benoemen wij de gunningcriteria waardoor het voor de VVE duidelijk en helder is welke leverancier het beste is gekwalificeerd.

De ALV vergelijkt 2 pakketten

De resultaten werden besproken met het bestuur en tijdens de ALV voorgelegd aan de leden. Het bestuur legde de ALV 2 pakketten voor met daarin de maatregelen en de bijbehorende financiële plaatjes: de investeringen, de subsidies, de leningen én de invloed op de hoogte van de servicekosten en de reserves.

Sommige investeringen bleken te fors. Ook bleek dat om voor bepaalde vormen van subsidie in aanmerking te komen meerdere maatregelen nodig waren. Tijdens de ALV werden alle plussen en minnen werden tegen elkaar afgewogen. De vergadering besloot op basis van de berekeningen het kleinere pakket in gang te zetten en op korte termijn de financiële zaken omtrent andere maatregelen nogmaals te onderzoeken en hier later op terug te komen. De leden konden met een tevreden gevoel naar huis.

December 2017: Ondersteuning communicatie en nazorg – III: 3e presentatie ALV

Kort na de vergadering in november heeft het bestuur in samenwerking met Intrema en VVE Energie 3 pakketten voor verduurzaming van het gebouw onderzocht. Daarom stond in december 2017 een nieuwe vergadering op de agenda om te stemmen over deze 3 pakketten voor verduurzaming.

 

Januari 2018: Subsidie en financiering – II: financieringsaanvraag

Nadat de VvE had besloten om over te gaan tot uitvoering van een van de pakketten, hebben wij de aanvraag voor de Energiebespaarlening bij SVn ingediend omdat de VvE dat pakket niet uit eigen middelen wilde financieren.

 

Maart 2018: Subsidie en financiering – II: Energiebespaarlening toegekend

In maart 2018 is de energiebespaarlening SVn toegekend voor een bedrag van 170.000,00 euro. De belangrijkste toetsingscriteria was de liquiditeitspositie van de VVE gedurende de periode van de lening.

 

April 2018: Beschikking subsidie RVO

In april 2018 heeft het RVO een beschikking afgegeven van ruim 30.000,- euro subsidie. De VvE ontving een voorschot beschikking van 90%.

 

Juni 2018: Begeleiden uitvoering maatregelen – I: Aanvang werkzaamheden

In juni 2018 werd gestart met de uitvoering van de verschillende maatregelen. Wij coördineerden de werkzaamheden. In overleg met de VvE en de leveranciers hebben wij vooraf een plan voor de uitvoering gemaakt.

Communicatie en afstemming

Praktische informatie over de uitvoeringsdata en de werkzaamheden is tijdens een traject als deze erg belangrijk. Zo voorkomen we problemen met parkeerplaatsen, toegang tot het gebouw, etc. Wij waren regelmatig op de locatie aanwezig voor controle en afstemming met de VvE-leden en de uitvoerende partijen.

Onvoorziene issues: de omgevingsvergunning en veiligheid op het dak

Er ontstond een probleem met de omgevingsvergunning voor de warmtepompen op het dak. De kosten voor een vergunning bleken aardig in de papieren lopen, de leges zouden ongeveer 3.000,- euro bedragen. We zijn hierover met de gemeente Veenendaal in overleg getreden. Wanneer een VvE gaat verduurzamen, zou deze dus een soort van boete moeten betalen als je besluit om van het aardgas af te gaan! Daar zijn wij het niet mee eens en we hebben bezwaar gemaakt.

Nog een aandachtspunt. Als partijen op het dak bezig gaan, is een goede dakbeveiliging vereist. En wees daarbij alert op bliksembeveiliging. Wij deden navraag bij de leverancier en bij deze VvE moesten een aantal kabels worden omgelegd, met de juiste koppelingen.

September 2018: Begeleiden uitvoering maatregelen – II: Oplevering en controle

Eind augustus was de definitieve oplevering en controle. Tijdens de oplevering spraken we alles nog eens door met het bestuur van de VvE.

December 2017 – September 2018: Resultaat

De uitkomst van bovenstaand traject dat ruim 1,5 jaar in beslag nam kan als volgt worden opgesomd (peildatum 2018, incl. btw):

 • Volledig EPA-advies (nulmeting);
 • Genomen maatregelen:
  • Nieuw dak plus dakisolatie;
  • Isoleren kruipruimte;
  • Nieuwe algemene ventilatie plus per appartement CO2 gestuurde ventilatie;
  • Plaatsing 3 nieuwe warmtepompen als gezamenlijke stookinstallatie;
  • Plaatsing 134 zonnepanelen eigen opwekking elektra voor algemene voorziening en warmtepompen.
 • Jaarlijkse besparing:
  • CO2-reductie: 43.333 kg op jaarbasis.
  • Financieel: 15.250,- euro.
 • Bruto investering 210.000,- euro;
 • Toegekende subsidie: 30.000,- euro;
 • Netto-investering: 180.000,- euro;
 • Toegekende lening: 170.000,- euro;
 • Jaarlijkse rente: 5.100,- euro;
 • Terugverdientijd: 12,2 jaar.

 

 

UPDATE – 2021: nacalculatie

Drie jaar na dato hebben wij op basis van de daadwerkelijke verbruiken en afrekeningen het definitieve resultaat berekend. De geprognotiseerde besparing werd overtroffen:

 

Energieverbruik (oud)
Gemiddeld energieverbruik over 2016 & 2017
Normaal: 11.135 kWh
Dal: 11.035 kWh
Gas: 32.775 m3

Energiekosten 2021 bij bovenstaand verbruik € 31.990,- (incl. btw)

 

Energieverbruik (nieuw)

Gemiddeld energieverbruik over 2019/2020 (12 maanden)
Normaal: 15.900 kWh
Dal: 0 kWh
Gas: 11.050 m3

Energiekosten 2021 bij bovenstaand verbruik € 14.375,- (incl. btw)

 

Besparing energiekosten 2021
€ 17.615,- (incl. btw)

 

Resultaat duurzame investering
• Jaarlijkse rente & aflossing € 14.088,-
• Jaarlijkse besparing energiekosten € 17.615,-
• Netto resultaat € 3.527,- (per jaar)

 

Wilt u vrijblijvend een voorbeeld van het maatwerk energieadvies ontvangen? Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen het u per mail toe.

 

 

 

 

Referentie:

‘Het werk is nog niet helemaal klaar, er moeten bij de zonnepanelen nog enkele details afgewerkt worden.

De bijdrage van Groen Nederland is onmisbaar! Voor een lekenbestuur is het absoluut onmogelijk om het hele proces in eigen beheer uit te voeren.

We zijn zeer tevreden over de samenwerking met Groen Nederland, we hadden met 1 aanspreekpunt van doen en daardoor korte lijnen en snelle reacties.

Onze conclusie:

Zeer tevreden over de totale operatie.

Zeer benieuwd of de theoretische energiebesparingen ook in de praktijk gehaald worden.’

Het Bestuur van VvE ’t Kofschip 1

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.