VvE ontvangt subsidie van het rijk voor energieadvies en op energiebesparende maatregelen

Energieadvies subsidie

Verenigingen van Eigenaars kunnen gebruikmaken van verschillende subsidies van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het betreft subsidieregelingen voor energieadvies, dat eventueel kan worden uitgebreid met procesbegeleiding of een meerjarenonderhoudsplan.

Of een van deze subsidievormen voor u mogelijk interessant is, is afhankelijk van een aantal factoren die we pas weten na onderzoek. Subsidietrajecten zijn namelijk maatwerk. Het laten opstellen van een energierapport is sowieso interessant voor de VvE. Niet alleen omdat de kosten van het energieadvies voor een groot deel worden gedekt, maar ook omdat het inzicht biedt in de mogelijkheden. Bovendien kunt u direct overgaan tot het nemen van energiebesparende maatregelen wanneer uit het adviesrapport blijkt dat dit gunstig uitpakt voor de VvE! Wij kunnen uw VvE volledig begeleiden bij de aanvraag. In deze blog leest u welke mogelijkheden er zijn en wat wij nog meer voor u kunnen doen.

3 subsidiemogelijkheden voor VvE’s

De RVO biedt een drietal subsidiemogelijkheden:

  1. Energieadvies;
  2. Energieadvies met procesbegeleiding;
  3. Energieadvies met MJOP.

Voorwaarden om voor subsidie op energieadvies in aanmerking te komen

Er zijn wel een paar voorwaarden aan verbonden om voor de subsidie in aanmerking te komen. Zo kunt u slechts éénmaal subsidie aanvragen voor een van de benoemde 3 mogelijkheden. Ten tweede kunt u geen subsidie meer ontvangen vanuit de (landelijk opererende) RVO wanneer u al subsidie heeft ontvangen voor deze maatregelen vanuit de gemeente of provincie. Ten slotte geldt de eis dat de eigenaar van de woning op het adres binnen de VvE staan ingeschreven. Wanneer de woning wordt verhuurd verstrekt de RVO géén subsidie.

Voorwaarden energieadvies rapport

Het energieadvies rapport zelf moet ook voldoen aan een aantal voorwaarden. Het dient te zijn opgesteld door een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de BRL 9500, deel 02. Het betreft een maatwerk energierapport en moet zijn opgesteld na 1 september 2016. In het energieadvies moet de huidige situatie van het onroerend goed zijn beschreven, met daarbij een beoordeling van de bouwkundige schil en technische installatie van het gebouw. Verder is er een beschrijving van de mogelijke energiebesparingsmaatregelen in opgenomen en een inschatting van de investering en de verwachte terugverdientijd. Ten slotte bevat het rapport een algemene uitleg over een zeer energiezuinig pakket en een nul-op-de-meter-advies.

Subsidiebedragen

De hoogte van de subsidie bedraagt 75% van de factuur (incl. btw). Wel is er sprake van een maximaal subsidiebedrag. De bedragen vindt u in onderstaande tabel.

 

Aantal koopwoningen binnen de VvE Maximaal subsidiebedrag (incl. btw)
1 tot 4 woningen € 400,-
5 tot 8 woningen € 800,-
8 of meer woningen € 800,- + € 80,- per extra woning, max € 2.560,-

 

Gestelde eisen voor de subsidieaanvraag

Besluit subsidieaanvraag opnemen in de notulen

Voor de subsidieaanvraag op het energieadvies zijn de notulen van de ALV nodig waarin staat dat de ALV heeft besloten om het energieadvies op te laten stellen. Onderstaande tekst kan worden opgenomen in de notulen:

“De ALV heeft besloten om een maatwerk energieadvies rapport op te laten stellen volgens de richtlijnen van het RVO en het nationaal energie bespaarfonds. Het rapport moet opgesteld worden door een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de BRL 9500, deel 02.”

Maatwerk energieadvies rapport gereed

De subsidieaanvraag voor het energieadvies kan in gang worden gezet nadat het maatwerk energieadvies rapport is opgeleverd en de factuur hiervoor is betaald.

Wanneer uit het rapport blijkt dat de te nemen maatregelen interessant zijn, dient de ALV te besluiten welke maatregelen genomen zullen worden en zo ja binnen welke termijn. Wij kunnen u hierbij adviseren.

Energieadvies met procesbegeleiding

Om subsidie aan te vragen voor het energieadvies met procesbegeleiding zijn dezelfde stappen nodig als voor de aanvragen voor alleen energieadvies. Zodra uit het energierapport blijkt dat er energiemaatregelen genomen kunnen worden die aan de gestelde kwaliteitseisen van de RVO voldoen, kan de VvE een besluit nemen in de ALV om minimaal 2 energiebesparende maatregelen uit te voeren binnen 5 jaar. De exacte eisen van de RVO kunt u terugvinden op de website van de RVO of u kunt ze bij ons opvragen.

Energiebesparende maatregelen

De maatregelen die de VvE binnen 5 jaar uit moet voeren zijn in onderstaande lijst opgenomen.

  • Spouwmuur-, gevel-, dak-, vloer- of bodemisolatie;
  • Hoogrendementsglas;
  • Zonnepanelen;
  • Zonneboilers;
  • Biomassaketels;
  • Warmtepompen;
  • Pelletkachels.

Subsidiebedragen

De hoogte van de subsidie bedraagt 75% van de factuur (incl. btw) maar er gelden wel maximale subsidiebedragen. Deze bedragen zijn in onderstaande tabel weergeven.

Aantal koopwoningen binnen de VvE Maximaal subsidiebedrag (incl. btw)
1 tot 4 woningen € 1.000,-
5 tot 8 woningen € 1.600,-
8 of meer woningen € 1.600,- + € 110,- per extra woning, max € 4.020,-

 

Zodra de ALV de subsidieaanvraag in de notulen heeft opgenomen, en het maatwerk energierapport is gereed, dan is het tijd voor de volgende stap. De ALV dient in de eerstvolgende ALV een besluit te nemen op basis van het energieadviesrapport én dit besluit op te nemen in de notulen. Daarin moet duidelijk benoemd worden dat de VvE binnen 5 jaar 2 energiebesparende maatregelen gaat nemen. U kunt hiervoor onderstaande tekst gebruiken in de notulen, waarbij u de maatregelen invult op de puntjes:

“De ALV heeft op basis van het opgestelde maatwerk energieadvies rapport besloten om 2 erkende maatregelen energiebesparing te nemen. Maatregel 1 is: … en maatregel 2 is: … beide maatregelen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen zoals deze gesteld zijn door het RVO, de beide maatregelen worden binnen 5 jaar na dit besluit uitgevoerd”

Zodra de notulen zijn opgesteld en goedgekeurd kan de subsidieaanvraag in gang worden gezet. Ik raad u aan om de notulen door een of meerdere bestuurders te laten ondertekenen.

Energieadvies met MJOP

De subsidieaanvraag voor energieadvies met MJOP verschilt op enkele punten met de subsidieaanvraag voor energieadvies met procesbegeleiding. Onder andere de termijn waarin de maatregelen worden genomen verschilt en de subsidiebedragen zijn hoger. Let bij de aanvraag van de subsidie op dat u dit op de juiste manier verwoordt. Wij kunnen u hierbij uiteraard van dienst zijn.

Overeenkomsten met subsidie voor energieadvies met procesbegeleiding

De eerste stappen zijn gelijk: de VvE moet in een ALV besluiten om een maatwerk energieadvies rapport op te laten stellen. Bovendien moet het energieadvies voldoen aan dezelfde eisen als de subsidie voor alleen het energieadvies. Ook bij deze subsidieaanvraag moet de VvE op basis van het maatwerk energieadvies rapport een besluit nemen tijdens de ledenvergadering om over te gaan tot minimaal 2 energiebesparende maatregelen. Het gaat om dezelfde maatregelen die gelden voor de subsidie voor het energieadvies met procesbegeleiding en zij moeten eveneens voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen vanuit het RVO.

Maatregelen opnemen in MJOP en binnen 10 jaar uitvoeren

Wanneer de ALV kiest voor Energieadvies met MJOP, dan moeten de maatregelen worden opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan én zij moeten binnen 10 jaar ten uitvoer worden gebracht.  Ook moet een kostenberekening van de geplande werkzaamheden in het MJOP worden opgenomen met daarbij een gelijkmatige toekenning van de kosten op jaarbasis.

Subsidieaanvraag voor energieadvies met MJOP

De subsidieaanvraag kan de deur uit zodra in de goedgekeurde notulen van de ALV staat vermeld dat het besluit is genomen om (minimaal) 2 maatregelen op te nemen in het MJOP en deze binnen 10 jaar uit te voeren. Zorg ervoor dat de notulen ten minste door ten minste één of liever door meerdere bestuurders is ondertekend.

U kunt onderstaande tekst opnemen in de notulen, waarbij u de maatregelen invult op de puntjes:

“De ALV heeft op basis van het opgestelde maatwerk energieadvies rapport besloten om 2 erkende maatregelen energiebesparing op te nemen in het MJOP. Maatregel 1 is: … en maatregel 2 is: … beide maatregelen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen zoals deze gesteld zijn door het RVO, de beide maatregelen worden opgenomen in het MJOP en binnen 10 jaar na dit besluit uitgevoerd”

Subsidiebedragen energieadvies met MJOP

De maximale subsidiebedragen zijn voor energieadvies met MJOP hoger dan voor energieadvies met procesbegeleiding. De daadwerkelijke hoogte van de subsidie bedraagt 75% van de factuur (incl. btw) met een maximaal subsidiebedrag. In onderstaande tabel ziet u de bedragen.

 

Aantal koopwoningen binnen de VvE Maximaal subsidiebedrag (incl. btw)
1 tot 4 woningen € 1.500,-
5 tot 8 woningen € 2.600,-
8 of meer woningen € 2.600,- + € 160,- per extra woning, max € 6.120,-

Meer weten over de mogelijkheden van uw VvE?

Subsidie

Wil je vrijblijvend meer informatie over een van de mogelijkheden voor de VvE? Vul hieronder je gegevens in en onze partner Univeste neemt zo spoedig mogelijk contact met je op, zodat zij kunnen bepalen welke aanpak voor verduurzaming het beste bij jullie VvE past.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.