Van plan tot uitvoering

“Heerlijk”

Als beheerder van VvE's is het prettig om een betrouwbare zakenpartner te hebben die denkt aan alle aspecten rondom energie. De nauwe samenwerking tussen VvE Energie en ons kantoor werpt voor ons en onze klanten haar vruchten af. Er hoeft weinig gezegd te worden want we weten beide van elkaar wat we denken en het wordt gewoon automatisch opgepakt. Heerlijk.

Dhr. Michel Weijers (Beheerder)

Symfonie VvE Beheer, Delft

Momenteel is de helpdesk gesloten, graag bellen wij u terug.

De voordelen

  • Ontzorging van de VvE
  • Begeleiding met ervaring
  • Focus op resultaat

Procesbegeleiding

Het Maatwerk Energieadvies is gepresenteerd aan de leden, er is een goed idee wat er met het complex moet gaan gebeuren. Maar hoe vanaf hier verder?

 

Na het afronden van deze oriënterende fase gaan we naar de verdiepende fase.

 

De verdiepende fase houdt in dat VvE Energieadvies de VvE verder zal ondersteunen in het maken van een keuze voor een pakket aan maatregelen. In deze fase wordt er gedetailleerder ingegaan op de bevindingen uit het Maatwerk Energieadvies. Door deze verdiepingsslag kan er een gefundeerde afweging worden gemaakt voor de definitieve beslissing voor het daadwerkelijk nemen van duurzame maatregelen voor het complex.

 

Uiteindelijk moet de keuze voor de maatregelen worden opgenomen in de besluiten van uw VvE.

 

Procesbegeleiding bij VvE Energieadvies kent een kort stappenplan waarin wordt toegewerkt naar een zo efficiënt mogelijk lopend proces:

 

Stap 1: controle huidig MJOP

Voordat er gestart kan worden met de uitwerking van de financiële consequentie is het van belang dat het huidige MJOP up-to-date is. Dit betekent dat het huidige MJOP niet ouder mag zijn dan 4 jaar. Het digitaal aanleveren van het MJOP is daarbij zeer wenselijk zodat het overgenomen kan worden de computersoftware van O-Prognose waarmee de MJOP’s professioneel worden opgesteld.

 

Indien het MJOP niet actueel is moet eerst een nieuwe conditiemeting uitgevoerd worden, zodat het MJOP weer actueel is. De conditiemeting in combinatie met het actualiseren van het MJOP kunnen door ons uitgevoerd worden, door een andere organisatie of bijvoorbeeld de VvE Beheerder van het appartementencomplex. Wanneer de VvE wil dat VvE Energieadvies de conditiemeting inclusief het opstellen van het MJOP verzorgt dan wordt hier een aparte offerte voor opgesteld.

 

Indien het MJOP wel actueel is maar niet ingelezen kan worden in de computersoftware van O-Prognose, dan moeten het huidige MJOP worden omgezet. Wanneer het gewenst is dat VvE Energieadvies dit moet verzorgen, dan wordt hier een aparte offerte voor opgesteld.

 

Stap 2: uitwerken maatregelenpakket

Aan de hand van de pakketten aan maatregelen die opgesteld zijn in het Maatwerk Energieadvies wordt er samen met het bestuur en/of duurzaamheidscommissie onderzocht welk pakket aan maatregelen het meest geschikt en haalbaar is voor de VvE.

 

Op basis van het actuele MJOP wordt een liquiditeitsprognose opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de investeringen, mogelijkheden om te lenen (via bijvoorbeeld het Warmtefonds), de actuele subsidies van dat moment en eventuele onderhoudskosten die niet meer nodig zijn.

 

Wanneer het gewenste pakket aan maatregelen vastgesteld is, wordt berekend wat dit betekent voor de servicekosten van de bewoners (dit is afhankelijk van de investering, eventuele lening en subsidies). Tevens wordt er een inschatting gemaakt van de besparing op de energielasten voor de bewoners. Op deze manier wordt een zo gedetailleerd mogelijk beeld van de nieuwe woonlasten weergegeven.

 

Stap 3: informeren VvE

Nadat VvE Energieadvies samen met het bestuur en/of duurzaamheidscommissie het optimale pakket aan maatregelen heeft samengesteld wordt dit pakket door VvE Energieadvies aan de VvE gepresenteerd tijdens een informatieavond of ALV. Gedurende de informatieavond krijgen leden de mogelijkheid om vragen beantwoord te krijgen en een goed beeld te vormen van de mogelijkheden voor het complex.

 

Tijdens de presentatie wordt het plan volledig toegelicht en wordt door VvE Energieadvies aangegeven wat de vervolgstappen voor de VvE zijn, om het pakket aan maatregelen daadwerkelijk uit te kunnen gaan voeren. Het is met name dit laatste onderdeel waarbij een bestuur en/of duurzaamheidscommissie veel steun kan verwachten van VvE Energieadvies en zo veel draagvlak kan creëren binnen de vereniging.

 

Stap 4: Besluitvorming

Tijdens de ALV zal het gekozen pakket aan maatregelen in stemming worden gebracht onder de leden. Wanneer de meerderheid van de leden besluit akkoord te zijn met het voorgestelde pakket aan maatregelen en aansluitend de notulen van deze vergadering zijn opgesteld, dan is de verdiepende fase en daarmee de procesbegeleiding afgerond en kan men starten met de voorbereidingen van de offertetrajecten en aansluitende werkvoorbereiding.

 

Subsidie

De procesbegeleiding voor de VvE komt in aanmerking voor subsidie wanneer dit in combinatie met een Maatwerk Energieadvies wordt gedaan. Dit Energieadvies moet zijn opgesteld volgens de regels die zijn opgesteld vanuit het RVO. De subsidie voor de procesbegeleiding kunt u aanvragen nadat de procesbegeleiding is afgerond. Dit proces is ook subsidiabel wanneer de vereniging later besluit om toch geen duurzame maatregelen te treffen.

 

 

 

Het subsidiebedrag is 75% van de factuur, maar dit bedrag kan echter nooit meer zijn dan het maximale subsidiebedrag van €4.020,- (incl. btw).